بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا ساعاتی دیگر یک بیانیه مهم را منتشر خواهد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا ساعاتی دیگر یک بیانیه مهم را منتشر خواهد کرد.