مجمع نیروهای خط امام درباره حوادث اخیر در کشور بیانیه ای صادر کرد.

مجمع نیروهای خط امام درباره حوادث اخیر در کشور بیانیه ای صادر کرد.