رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای نسبت عادی سازی روابط برخی کشورها با اسرائیل واکنش نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای نسبت عادی سازی روابط برخی کشورها با اسرائیل واکنش نشان داد.