درپی حمله پهپادی دوشنبه شب به فرودگاه «عربت» در سلیمانیه عراق، ریاست جمهوری این کشور خواستار احضار سفیر آنکارا و تحویل پیام اعتراضی بغداد به این اقدام شد….

درپی حمله پهپادی دوشنبه شب به فرودگاه «عربت» در سلیمانیه عراق، ریاست جمهوری این کشور خواستار احضار سفیر آنکارا و تحویل پیام اعتراضی بغداد به این اقدام شد.