۹ کشور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه علیه ایران منتشر کردند.

۹ کشور بیانیه‌ای مداخله‌جویانه علیه ایران منتشر کردند.