پاشینیان: ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ نخواهد شد.

پاشینیان: ارمنستان با آذربایجان وارد جنگ نخواهد شد.