احمد منتظری فرزند مرحوم آیت الله منتظری در بیانیه‌ای پیرامون شرایط اخیر کشور نوشته است:« صحبت و گفتگو از اینکه چه شد تا به این وضع گرفتار شدیم بسیار شده است و همه به آن آگاهی کامل دارند. اکنون وقت آن است که برای حل مسأله هم‌فکری شود و هر کس دل در گرو …

احمد منتظری فرزند مرحوم آیت الله منتظری در بیانیه‌ای پیرامون شرایط اخیر کشور نوشته است:« صحبت و گفتگو از اینکه چه شد تا به این وضع گرفتار شدیم بسیار شده است و همه به آن آگاهی کامل دارند. اکنون وقت آن است که برای حل مسأله هم‌فکری شود و هر کس دل در گرو این کشور و آزادی و آبادی این مملکت دارد و توانایی اقدامی در حل بحران موجود دارد کوتاهی ننماید.»