مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران جهت مشارکت جوانان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را صادر کرد.

مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران جهت مشارکت جوانان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را صادر کرد.