مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا گفت بایدن خواهان شکست روسیه است، اما به نظر می‌رسد که از پیروزی اوکراین نیز می‌هراسد.

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا گفت بایدن خواهان شکست روسیه است، اما به نظر می‌رسد که از پیروزی اوکراین نیز می‌هراسد.