تهران- ایرنا- جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در ایران به سر می برد در توییتی اعلام کرد که بن بست مذاکرات وین را حل کردیم.

تهران- ایرنا- جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در ایران به سر می برد در توییتی اعلام کرد که بن بست مذاکرات وین را حل کردیم.