با گذشت نیمی از سال ۹۹، وضعیت اقتصادی ایران در سال شیوع کرونا، روشن‌تر از قبل شده است.

با گذشت نیمی از سال ۹۹، وضعیت اقتصادی ایران در سال شیوع کرونا، روشن‌تر از قبل شده است.