شاخص کل بورس روز دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ در نهایت با افزایش ۱۶۳۰۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۲۹۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ را بخوانید….

شاخص کل بورس روز دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ در نهایت با افزایش ۱۶۳۰۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۲۹۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ را بخوانید.