این روزها بورس بعد از رشد قابل توجهی که داشت و مقاومت های مختلفی را شکست، قرمزپوش است و همین مسئله سهامداران را کمی نگران کرده است. نبض بورس در گفتگو با کارشناسان بازار این پرسش را مطرح کرده است که آیا بورس ارزنده است؟ و این قرمزپوشی بورس پایان خواهد ی…

این روزها بورس بعد از رشد قابل توجهی که داشت و مقاومت های مختلفی را شکست، قرمزپوش است و همین مسئله سهامداران را کمی نگران کرده است. نبض بورس در گفتگو با کارشناسان بازار این پرسش را مطرح کرده است که آیا بورس ارزنده است؟ و این قرمزپوشی بورس پایان خواهد یافت؟