بررسی کلی از اجزای مختلف درامدی بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در کیک بودجه‌ای سال آینده، سهم فروش دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۵.۳ درصد رسیده است….

بررسی کلی از اجزای مختلف درامدی بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در کیک بودجه‌ای سال آینده، سهم فروش دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش ۹.۸ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۵.۳ درصد رسیده است.