مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از دریافت تقریبا ۱۰۰ میلیاردتومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از دریافت تقریبا ۱۰۰ میلیاردتومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد.