پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مشخص شد بودجه دانشگاه ها به صورت میانگین ۴۰ درصد رشد پیدا کرده و در این میان دانشگاه تهران با افزایش ۱۳۹ درصدی بیشترین افزایش را داشته است….

پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مشخص شد بودجه دانشگاه ها به صورت میانگین ۴۰ درصد رشد پیدا کرده و در این میان دانشگاه تهران با افزایش ۱۳۹ درصدی بیشترین افزایش را داشته است.