بوئینگ برای پرواز مجدد هواپیمای ۷۳۷ مکس باید پروازهای آزمایشی را تحت نظارت FAA انجام دهد و اولین پروازها به‌صورت رسمی شروع شدند.

بوئینگ و FAA پروازهای آزمایشی برای تأیید مجدد هواپیمای ۷۳۷ مکس را شروع کردند

بوئینگ برای پرواز مجدد هواپیمای ۷۳۷ مکس باید پروازهای آزمایشی را تحت نظارت FAA انجام دهد و اولین پروازها به‌صورت رسمی شروع شدند.