معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای ۳ میلیون نفر کمک مالی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی اختصاص دادیم، از مصوبه ۷۵ هزار میلیاردی برای پداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر داد….

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای ۳ میلیون نفر کمک مالی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی اختصاص دادیم، از مصوبه ۷۵ هزار میلیاردی برای پداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر داد.