به هیچ عنوان زمان ثبت نام در شورای شهر تهران تمدید نخواهد شد
به هیچ عنوان زمان ثبت نام در شورای شهر تهران تمدید نخواهد شد

شهریاریها : سعید احمدی شهرکی سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: روز یکم اردیبهشت در پایان وقت اداری مهلت ثبت نام تمام می شود. وی اضافه کرد: تمامی کسانی که شاغل در شهرداری یا در سازمان های مربوطه و شرکت های وابسته به شهرداری هستند و به طور کلی شاغلین شهرداری اگر مایل به ثبت نام […]

شوراشهریاریها : سعید احمدی شهرکی سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: روز یکم اردیبهشت در پایان وقت اداری مهلت ثبت نام تمام می شود.

وی اضافه کرد: تمامی کسانی که شاغل در شهرداری یا در سازمان های مربوطه و شرکت های وابسته به شهرداری هستند و به طور کلی شاغلین شهرداری اگر مایل به ثبت نام برای شورای شهر باشند باید از پست فعلی خود استعفا بدهند البته نه از شغل خودشان که کارمند شهرداری هستند.

وی ادامه داد: داوطلبان شورای شهر که در شهرداری دارای پستی هستند باید از آن پست استعفا بدهند اما همچنان کارمند شهرداری باقی می مانند.