شهید مجید شهریاری از جمله دانشمندان هسته‌ای کشورمان به شمار می‌رود که با طراحی موساد، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی منافقین در هشتم آذر ۱۳۸۹ خورشیدی به شهادت رسید….

شهید مجید شهریاری از جمله دانشمندان هسته‌ای کشورمان به شمار می‌رود که با طراحی موساد، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی منافقین در هشتم آذر ۱۳۸۹ خورشیدی به شهادت رسید.