برنامه هسته‌ای ایران همواره طی دو دهه اخیر بر روابط تهران و اروپایی‌ها اثر گذاشته است. اروپایی‌ها برخلاف آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نه به عنوان بهانه‌ای برای فشار که واقعاً به مثابه نوعی تهدید می‌بینند….

برنامه هسته‌ای ایران همواره طی دو دهه اخیر بر روابط تهران و اروپایی‌ها اثر گذاشته است. اروپایی‌ها برخلاف آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نه به عنوان بهانه‌ای برای فشار که واقعاً به مثابه نوعی تهدید می‌بینند.