ظهر امروز یک دستگاه خودروی 206 در مرکز شهر ازنا توسط سه نفر به رگبار بسته شد.

ظهر امروز یک دستگاه خودروی 206 در مرکز شهر ازنا توسط سه نفر به رگبار بسته شد.