چهارنامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دومین روز از برگزاری مناظرات انتخاباتی در دانشگاه بجنورد به رقابت پرداختند.

چهارنامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دومین روز از برگزاری مناظرات انتخاباتی در دانشگاه بجنورد به رقابت پرداختند.