در برنامه‌ی صبحگاهی شبکه سوم سیمای ایران زمانی که یک ربات برای معرفی مقابل دوربین آمد عنوان شد به آن دست نزنید جنسیت آن مشخص نیست!

در برنامه‌ی صبحگاهی شبکه سوم سیمای ایران زمانی که یک ربات برای معرفی مقابل دوربین آمد عنوان شد به آن دست نزنید جنسیت آن مشخص نیست!