مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم به دنبال راه حل نظامی پیرامون برنامه هسته ای ایران یا کشاندن آمریکا به جنگ با تهران نیست.

مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم به دنبال راه حل نظامی پیرامون برنامه هسته ای ایران یا کشاندن آمریکا به جنگ با تهران نیست.