رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس در راس امور است. نمی شود مشکلات مردم را ندید و پشت درهای بسته تصمیم گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس در راس امور است. نمی شود مشکلات مردم را ندید و پشت درهای بسته تصمیم گرفت.