مشاور امنیت داخلی رژیم موقت صهیونیستی گفت: به دنبال کشاندن ایالات متحده به سمت درگیری نظامی با ایران نیستیم.

مشاور امنیت داخلی رژیم موقت صهیونیستی گفت: به دنبال کشاندن ایالات متحده به سمت درگیری نظامی با ایران نیستیم.