تماس گرفتم با ولی‌الله شیراندامی؛ حالش خوب نبود اما نمی‌خواست خبری از بیماری‌اش بیرون بیاید؛ پرسیدم چرا؟ گفت نمی‌خواهم مردم ناراحت شوند.

تماس گرفتم با ولی‌الله شیراندامی؛ حالش خوب نبود اما نمی‌خواست خبری از بیماری‌اش بیرون بیاید؛ پرسیدم چرا؟ گفت نمی‌خواهم مردم ناراحت شوند.