ورزش کردن و داشتن برنامه غذایی سالم می‌تواند روند کاهش وزن را سرعت ببخشد.

ورزش کردن و داشتن برنامه غذایی سالم می‌تواند روند کاهش وزن را سرعت ببخشد.