هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا گفت: به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهیم داد!

هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا گفت: به ایران اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را نخواهیم داد!