برخی تحلیل‌گران معتقدند که عدم توازن عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت طلا می شود اما برخی دیگر با این استدلال مخالف هستند.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که عدم توازن عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت طلا می شود اما برخی دیگر با این استدلال مخالف هستند.