آقای میرباقری به من گفت یک خبر خوب برایت دارم ولی نمی گفت آن خبر چیست؟ تا این که فهمیدم نقش معاویه را روی خود من نوشته است.

آقای میرباقری به من گفت یک خبر خوب برایت دارم ولی نمی گفت آن خبر چیست؟ تا این که فهمیدم نقش معاویه را روی خود من نوشته است.