شهردار تهران گفت: بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی چیزی نیست که امروز اراده و فردا محقق شود، البته بن بستی در شهر تهران وجود ندارد.

شهردار تهران گفت: بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی چیزی نیست که امروز اراده و فردا محقق شود، البته بن بستی در شهر تهران وجود ندارد.