سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد ایران اسلامی در منطقه به رشد سایر کشورهای منطقه و جهان اعم از دوست و دشمن نیز کمک کرده و در آینده نیز کمک خواهد کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد ایران اسلامی در منطقه به رشد سایر کشورهای منطقه و جهان اعم از دوست و دشمن نیز کمک کرده و در آینده نیز کمک خواهد کرد.