وزیر امور خارجه عربستان با بیان اینکه فاجعه انسانی در نوار غزه، هیچ توجیهی ندارد، بر لزوم توقف فوری جنگ علیه این منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عربستان با بیان اینکه فاجعه انسانی در نوار غزه، هیچ توجیهی ندارد، بر لزوم توقف فوری جنگ علیه این منطقه تاکید کرد.