خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از ابرپروژه نئوم، نوشت که این یک طرح شبه خیالی با هزینه‌های نجومی است که به نتیجه هم نخواهد رسید.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از ابرپروژه نئوم، نوشت که این یک طرح شبه خیالی با هزینه‌های نجومی است که به نتیجه هم نخواهد رسید.