اینترسپت گزارش داد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان این گام را به دلیل مواضع اخیر حزب دموکرات کنگره آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور در قبال عربستان برداشته است….

اینترسپت گزارش داد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان این گام را به دلیل مواضع اخیر حزب دموکرات کنگره آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور در قبال عربستان برداشته است.