ده ماه اول جنگ بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا طوری عمل می‌کرد که بین سپاه و ارتش اختلاف ایجاد می‌شد و بعد از فرار بنی‌صدر یک وحدت بسیار عالی بین ارتش و سپاه و جهاد و نیروهای مردمی ایجاد شد….

ده ماه اول جنگ بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا طوری عمل می‌کرد که بین سپاه و ارتش اختلاف ایجاد می‌شد و بعد از فرار بنی‌صدر یک وحدت بسیار عالی بین ارتش و سپاه و جهاد و نیروهای مردمی ایجاد شد.