به دنبال درخواست وزیر بهداشت از شهردار تهران در خصوص افزایش شیوع ویروس کرونا، طرح‌های ترافیکى که قرار بود از فردا ۶ خرداد ماه مجدداً اجرا شود، تا اطلاع ثانوى اجرا نخواهد شد….

به دنبال درخواست وزیر بهداشت از شهردار تهران در خصوص افزایش شیوع ویروس کرونا، طرح‌های ترافیکى که قرار بود از فردا ۶ خرداد ماه مجدداً اجرا شود، تا اطلاع ثانوى اجرا نخواهد شد.