با گذشت ۷۵ سال از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی از سوی آمریکا، تبعات و تاثیرات مواد رادیو اکتیوی همچنان مشهود است.

با گذشت ۷۵ سال از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی از سوی آمریکا، تبعات و تاثیرات مواد رادیو اکتیوی همچنان مشهود است.