در اردیبهشت ماه امسال بود که صحبت هایی در رابطه با افزایش نرخ بلیط اتوبوس بین شهری مطرح شد.

در اردیبهشت ماه امسال بود که صحبت هایی در رابطه با افزایش نرخ بلیط اتوبوس بین شهری مطرح شد.