شبکه بلومبرگ گزارش داد، اتحادیه اروپا به دنبال یک توافق امنیتی – اقتصادی با همسایگان افغانستان، از جمله ایران است تا در صورت لزوم بتواند حمایت خود را از افغانستان افزایش دهد. …

شبکه بلومبرگ گزارش داد، اتحادیه اروپا به دنبال یک توافق امنیتی - اقتصادی با همسایگان افغانستان، از جمله ایران است تا در صورت لزوم بتواند حمایت خود را از افغانستان افزایش دهد.