بلوغ دخترها معمولا از سن ۸ تا ۱۳ سالگی و پسرها از ۹ تا ۱۴ سالگی رخ می‌دهد و بررسی‌های جهانی نشان داده است که سن بلوغ در مقایسه با گذشته کاهش یافته است….

بلوغ دخترها معمولا از سن ۸ تا ۱۳ سالگی و پسرها از ۹ تا ۱۴ سالگی رخ می‌دهد و بررسی‌های جهانی نشان داده است که سن بلوغ در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.