ویدویی از صدایی شبیه به پهپادهای اسرائیلی هاروپ شنیده می‌شود را در این ویدیو ببینید.

ویدویی از صدایی شبیه به پهپادهای اسرائیلی هاروپ شنیده می‌شود را در این ویدیو ببینید.