ظروف یکبار مصرف چند صد سال زمان نیاز دارد که تجزیه شود، و زمانی که تجزیه شد هم ترکیبات خطرناکی از خود آزاد می‌کند که نه تنها زمین و خاک بلکه حتی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را نیز تحت تاثیر قرار دهد….

ظروف یکبار مصرف چند صد سال زمان نیاز دارد که تجزیه شود، و زمانی که تجزیه شد هم ترکیبات خطرناکی از خود آزاد می‌کند که نه تنها زمین و خاک بلکه حتی می‌تواند آب‌های زیرزمینی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.