بقایای سرگردان یک موشک بزرگ فضایی چینی احتمالا از دیرو ز(۳۰ ژوئیه/ ۸ مرداد) در راه سقوط روی زمین است، اما هیچ کس به طور دقیق نمی‌داند که چه زمانی و کجا به زمین می‌خورد….

بقایای سرگردان یک موشک بزرگ فضایی چینی احتمالا از دیرو ز(۳۰ ژوئیه/ ۸ مرداد) در راه سقوط روی زمین است، اما هیچ کس به طور دقیق نمی‌داند که چه زمانی و کجا به زمین می‌خورد.