مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق ، امروز یکشنبه در تهران با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی، دیدار می کند تا در مورد موضوعاتی از جمله انرژی، مسائل امنیتی و روابط ایران و عربستان سعودی بحث و تبادل نظر کنند….

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق ، امروز یکشنبه در تهران با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی، دیدار می کند تا در مورد موضوعاتی از جمله انرژی، مسائل امنیتی و روابط ایران و عربستان سعودی بحث و تبادل نظر کنند.