عبدالحسین روح الامینی گفت: رئیس شستا که دیروز برکنار شده و گفت رانت ۷ هزار میلیارد تومانی در شستا را حذف کرده است که عبدالملکی درباره آن می گوید بنده به پشتوانه رئیس جمهور این امکان را نمی دهم؛ این در حالی است که شما به عنوان بازوی رئیس جمهور باید امو…

عبدالحسین روح الامینی گفت: رئیس شستا که دیروز برکنار شده و گفت رانت ۷ هزار میلیارد تومانی در شستا را حذف کرده است که عبدالملکی درباره آن می گوید بنده به پشتوانه رئیس جمهور این امکان را نمی دهم؛ این در حالی است که شما به عنوان بازوی رئیس جمهور باید امور را پیگیری کنید.