کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان مدعی است که پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، سرمربی تیم ملی بانوان او را به تیم دعوت نکرده است!

کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان مدعی است که پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، سرمربی تیم ملی بانوان او را به تیم دعوت نکرده است!