هنگام ورود اسد مراسم استقبال رسمی از وی برگزار و ۲۱ توپ شلیک شد.

هنگام ورود اسد مراسم استقبال رسمی از وی برگزار و ۲۱ توپ شلیک شد.